Verplichtingen van de Klant:

 1. Enkele Server: De klant mag niet meer dan één server tegelijk gebruiken voor dezelfde link en mag niet samenwerken met andere verkopers aan dezelfde link.
 2. Annulering en Wijzigingen: Na het plaatsen van een bestelling, is annulering niet mogelijk. De klant mag de bestelde content niet privé maken, beperkingen opleggen of verwijderen na het plaatsen van een bestelling.
 3. Grote Accounts: Voor grote accounts met meer dan 100k volgers, die eerder zijn geleverd door een andere aanbieder, is de verkoper niet verantwoordelijk voor het verval van volgers. Het verlies van volgers op dergelijke accounts wordt niet vergoed.

 

Artikel 1

Begrippen In deze voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 1. Aanvullende Overeenkomst: Een contract waarbij de consument goederen, digitale content en/of services verkrijgt, gerelateerd aan een overeenkomst op afstand, geleverd door de ondernemer of een derde partij op basis van een afspraak met de ondernemer.
 2. Bedenktijd: De periode waarin de consument het recht heeft om de overeenkomst op afstand te herroepen.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die handelt buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit om.
 4. Dag: Kalenderdag.
 5. Digitale Inhoud: Data geproduceerd en geleverd in digitale vorm.
 6. Duurovereenkomst: Een contract voor de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale content gedurende een bepaalde tijd.
 7. Duurzame Gegevensdrager: Elk medium, inclusief e-mail, waarmee de consument of ondernemer informatie gericht aan hem kan opslaan voor toekomstig gebruik en ongewijzigde reproductie.
 8. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te annuleren.
 9. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan consumenten.
 10. Overeenkomst op Afstand: Een contract tussen de ondernemer en de consument gesloten via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van communicatietechnologie op afstand.
 11. Modelformulier voor Herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te zijn als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling.
 12. Techniek voor Communicatie op Afstand: Een middel dat kan worden ingezet om een overeenkomst te sluiten, zonder dat consument en ondernemer fysiek in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

E-mailadres: info@socialwil.nl

KvK-nummer: xxxxxx

Btw-identificatienummer: NLxxxxxx

Artikel 4 – Aanbod

Wanneer een aanbod een gelimiteerde geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden valt, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Het aanbod omvat een complete en accurate beschrijving van de aangeboden producten, digitale content en/of diensten, die voldoende gedetailleerd is om een juiste beoordeling door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten er aan de acceptatie van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 – Overeenkomst

Onder voorbehoud van lid 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod accepteert en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bij elektronische acceptatie van het aanbod bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst ervan. Zolang deze acceptatie niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Voor elektronische overeenkomsten neemt de ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van dataoverdracht en een veilige webomgeving. De ondernemer kan binnen wettelijke kaders informatie inwinnen over de consument’s betalingsvermogen. Bij gegronde redenen om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer een order weigeren of speciale voorwaarden stellen. Bij levering, verstrekt de ondernemer de consument de benodigde informatie zoals in het artikel vermeld.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een minimum van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd gaat in zoals verder gespecificeerd in dit artikel, afhankelijk van het type product of overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen Consument Tijdens Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het resultaat is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Toepassing van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Bij het inroepen van zijn herroepingsrecht, informeert de consument de ondernemer binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op een andere eenduidige manier.

Binnen 14 dagen na de melding, zoals in lid 1 aangegeven, stuurt de consument het product terug of levert het aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer aanbiedt het product zelf op te halen. De consument houdt zich in ieder geval aan de terugzendtermijn door het product terug te sturen voordat de bedenktijd verlopen is.

De consument retourneert het product met alle meegeleverde accessoires en, indien redelijk, in originele staat en verpakking, en volgt de duidelijke en redelijke instructies van de ondernemer op.

Het risico en de bewijslast voor correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

De consument draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product, tenzij de ondernemer niet heeft aangegeven dat deze kosten voor rekening van de consument komen, of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.

Indien de consument na uitdrukkelijk verzoek akkoord gaat met het starten van diensten of levering van gas, water of elektriciteit die niet kant-en-klaar zijn tijdens de bedenktijd, is hij een evenredig bedrag verschuldigd voor het deel dat door de ondernemer is uitgevoerd op het moment van herroeping.

De consument draagt geen kosten voor diensten of levering van water, gas of elektriciteit, of stadsverwarming indien de ondernemer niet de verplichte informatie heeft verstrekt, of indien de consument niet expliciet heeft verzocht om de start van de uitvoering van de dienst of levering tijdens de bedenktijd.

Bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, draagt de consument geen kosten als hij niet expliciet heeft ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd, als hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen, of als de ondernemer heeft verzuimd deze instemming te bevestigen.

Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle additionele overeenkomsten automatisch ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Bij elektronische melding van herroeping door de consument, stuurt de ondernemer direct een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, zonder vertraging, maar binnen 14 dagen na melding van de herroeping. Tenzij de ondernemer het product zelf ophaalt, mag hij wachten met terugbetalen tot ontvangst van het product of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument, tenzij anders overeengekomen. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, mits dit duidelijk is vermeld bij het aanbod of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst:

 1. Producten of diensten met prijzen die onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, die binnen de herroepingstermijn kunnen optreden.
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument en met erkentenis van verlies van herroepingsrecht.
 4. Pakketreizen volgens artikel 7:500 BW en personenvervoer.
 5. Diensten voor accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur en catering, met een specifieke datum of periode.
 6. Overeenkomsten voor vrijetijdsbesteding met een specifieke datum of periode.
 7. Maatwerkproducten, niet-geprefabriceerd en gemaakt op basis van individuele keuze of beslissing.
 8. Bederfelijke producten of producten met beperkte houdbaarheid.
 9. Verzegelde producten die niet geschikt zijn voor retour om redenen van gezondheid of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken.
 10. Producten die na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar de levering kan pas na 30 dagen plaatsvinden, en waarvan de waardeafhankelijk is van marktschommelingen.
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, uitgezonderd abonnementen.
 14. Levering van digitale inhoud niet op een materiële drager, mits met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en met erkentenis van verlies van herroepingsrecht.

Artikel 11 – Prijsstelling

Gedurende de geldigheidsperiode aangegeven in het aanbod, blijven de prijzen van de voorgestelde producten en/of diensten ongewijzigd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van aanpassingen in btw-tarieven. Afwijkend van het bovenstaande kan de verkoper producten of diensten met variabele prijzen aanbieden als deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen in de financiële markt waarop de ondernemer geen controle heeft. Deze fluctuaties en het indicatieve karakter van de prijzen worden in het aanbod aangegeven. Prijsstijgingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn enkel toegestaan indien deze het resultaat zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Vanaf 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst zijn prijsverhogingen alleen toegestaan mits de ondernemer dit bedongen heeft en: a. Ze voortkomen uit wet- of regelgeving; of b. De consument het recht heeft de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de gespecificeerde eigenschappen in het aanbod, redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een aanvullende garantie verstrekt door de ondernemer, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument kan uitoefenen onder de overeenkomst indien de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Aanvullende garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarin deze de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval van tekortkoming in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening. Als plaats van levering geldt het door de consument aan de ondernemer kenbaar gemaakte adres. Rekening houdend met wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de consument bij de ondernemer, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging Beëindiging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur beëindigen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Over de consument kan de overeenkomst in de gevallen vermeld in de vorige leden:
 • Te allen tijde en niet beperkt worden opgezegd aan het einde van een bepaalde duur;
 • Tenminste opzeggen op dezelfde manier als zij door hem zijn aangegaan;
 • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot regelmatige levering van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan beëindigen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot regelmatige levering van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot regelmatige levering, maar minder dan eenmaal per maand, van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Overeenkomsten voor een bepaalde tijd tot regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) worden niet stilzwijgend voortgezet en eindigen automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden gesteld tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.